| |     latinica | english  
Насловна
Обавештење о предстојећим парламентарним изборима-гласање у иностранству

 Бирачи који имају боравиште у Румунији могу, преко Амбасаде РС у Букурешту или Генералног конзулата РС у Темишвару, најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка (22. фебруара 2014. године), поднети пријаву да се у јединствени бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству.

Пријава за упис у јединствени бирачки списак (PDF - Word) податка о томе да ће бирач гласати у иностранству обавезно мора да садржи следеће податке: име, презиме и име једног родитеља бирача; јединствени матични број бирача; општину, односно град и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о општини, односно граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати на предстојећим изборима. Уз пријаву обавезно приложити копију важећег пасоша Републике  Србије, или важеће личне карте Републике Србије, или важеће возачке дозволе Републике Србије.

Дипломатско-конзуларно представништво Републике Србије коме је поднета пријава за упис у јединствени бирачки списак податка о томе да ће бирач гласати у иностранству доставиће по пријему пријаву надлежној општинској, односно градској управи по месту пребивалишта бирача у земљи.

По доношењу решења да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству и упису тог податка у јединствени бирачки списак, бирач се уписује у извод из јединственог бирачког списка према месту боравишта у иностранству.

Податак о томе да ће бирач гласати у иностранству може се уписати у јединствени бирачки списак само за лице које је већ уписано у јединствени бирачки списак.

У случају да лице које има бирачко право није уписано у јединствени бирачки списак, за одлучивање по захтеву за упис податка о томе да ће бирач гласати у иностранству, неопходно је претходно спровести поступак уписа у јединствени бирачки списак.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак (PDF - Word), истовремено са пријавом за упис податка да ће бирач гласати у иностранству, подноси се дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у Букурешту или Темишвару, које оба захтева доставља надлежној општинској, односно градској управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство, односно последњем пребивалишту једног од његових родитеља.

Грађани могу електронским путем  сами проверити да ли су уписани у бирачки списак увидом у јединствени бирачки списак  на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе - уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Захтеве можете доставити лично или електронским путем (gksrb@clicknet.ro) или поштом. Уз захтев  је потребно приложити  фотокопију важећег биометријског пасоша Р. Србије.
 

Законски основ за гласање у иностранству

Сагласно члану 6. став 2. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ бр.104/09 и 99/11) бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према послeдњем пребивалишту пре одласка  у иностранство, односно послeдњeм пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци о његовом боравишту у иностранству. Упис података да ће бирач на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у иностранству врши се почев од дана после расписивања избора, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка.  Након одржаних избора подаци из члана 7. став 3. наведеног закона бришу се по службеној дужности из бирачког списка у року од 30 дана од одржаних избора.

Саrласно члану 16. Закона о јединственом бирачком списку дан после расписивања избора, дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије обавештавају бираче који имају боравиште у иностранству да преко дипломатско-конзуларних представништва Републике Србије могу, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (22.фебруара 2014.г.), поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ћe на предстојећим изборима гласати у иностранству. Минисrарство надлежно за послове управе у обавези је да одмах по расписивању избора ту чињеницу објави на сајту министарства.

 


Верзија за штампу
Важне информације